C025-ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S41,6611
C025,C143
SS41,SS42
SE S41,6611
C025,C143
SS41,SS42
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P42 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E41 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
SE S41 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404