C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P12,A201
C028
EP11
ED P12,A201
C028
EP11
ED P12,A201
C028
EP12
ED P12,A201
C028
EP12
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E48,2201
C028
PH41
ED E48,2201
C028
PH41
ED E48,2201
C028
PH41
ED E48,2201
C028
PH41
 


พุธ  


ED P12,2205
C028
EP13
ED P12,2205
C028
EP13
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P12,2205
C028
EP14
ED P12,2205
C028
EP14
ED E11,2202
C028
PH11
ED E11,2202
C028
PH11
 ====== รายวิชา =====
ED P12 พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED E48 พล014024:วิธีสอนพลศึกษา 2
ED E11 พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2205 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101