C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P13,2203
C029
EP11
ED P13,2203
C029
EP11
ED P13,2203
C029
EP11
 


 


ED P13,2203
C029
EP14
ED P13,2203
C029
EP14
ED P13,2203
C029
EP14
 


 


พุธ  


ED P13,2204
C029
EP12
ED P13,2204
C029
EP12
ED P13,2204
C029
EP12
 


ED E20,2204
C029
PH21
ED E20,2204
C029
PH21
ED E20,2204
C029
PH21
 


 


พฤหัสบดี ED P13,A102
C029
EP13
ED P13,A102
C029
EP13
ED P13,A102
C029
EP13
 


 


ED E32,2205
C029
PH31
ED E32,2205
C029
PH31
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P13 พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
ED E20 สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED E32 สข012007 : สวัสดิศึกษา
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301