C030-อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P36,B123
C030
PH31
ED P36,B123
C030
PH31
ED P36,B123
C030
PH31
 


ED P22,2201
C030
EP21
ED P22,2201
C030
EP21
ED P22,2201
C030
EP21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P22,2201
C030
EP22
ED P22,2201
C030
EP22
ED P22,2201
C030
EP22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P36 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED P22 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
====== อาจารย์ ======
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202