C031-ผศ. วนิดา โนรา จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H10,5513
C031
SH11
SE H10,5513
C031
SH11
SE H10,5514
C031
SH12
SE H10,5514
C031
SH12
 


SE H32,5513
C031
SH31
SE H32,5513
C031
SH31
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H31,5515
C031
SH31
SE H31,5515
C031
SH31
SE H31,5515
C031
SH31
SE H31,5515
C031
SH31
 


SE H41,5513
C031
SH41,SH42
SE H41,5513
C031
SH41,SH42
SE H41,5513
C031
SH41,SH42
SE H41,5513
C031
SH41,SH42
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H10 วท071004 : การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE H32 วท074029 : วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
SE H31 วท072135 : สุขภาพองค์รวม
SE H41 วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402