C033-อาจารย์ อรรถพร คำพวง จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H11,5515
C033
SH11
SE H11,5515
C033
SH11
SE H11,5515
C033
SH11
 


 


อังคาร ED E21,8817
C033
PH21
ED E21,8817
C033
PH21
ED E21,8817
C033
PH21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE H11,5514
C033
SH12
SE H11,5514
C033
SH12
SE H11,5514
C033
SH12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H11 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED E21 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102