C034-อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S31,6615
C034
SS31
SE S31,6615
C034
SS31
SE S31,6615
C034
SS31
SE S31,6615
C034
SS31
 


SE S22,6613
C034
SS22
SE S22,6613
C034
SS22
SE S22,6613
C034
SS22
 


 


อังคาร SE S23,6612
C034
SS22
SE S23,6612
C034
SS22
SE S23,6612
C034
SS22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


SE S23,6613
C034
SS21
SE S23,6613
C034
SS21
SE S23,6613
C034
SS21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S22,6612
C034
SS21
SE S22,6612
C034
SS21
SE S22,6612
C034
SS21
 


 


SE S42,6614
C034
SS41,SS42
SE S42,6614
C034
SS41,SS42
SE S42,6614
C034
SS41,SS42
SE S42,6614
C034
SS41,SS42
 ====== รายวิชา =====
SE S31 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S22 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S23 วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE S42 วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402