C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H12,2201
C035
SH11
SE H12,2201
C035
SH11
SE H12,2201
C035
SH11
SE H12,2201
C035
SH11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H12,2201
C035
SH12
SE H12,2201
C035
SH12
SE H12,2201
C035
SH12
SE H12,2201
C035
SH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H12 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102