C037-อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S11,B112
C037
SS12
SE S11,B112
C037
SS12
SE S11,B112
C037
SS12
 


 


พุธ  


SE S24,D303
C037
SS22
SE S24,D303
C037
SS22
SE S24,D303
C037
SS22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S11,B112
C037
SS11
SE S11,B112
C037
SS11
SE S11,B112
C037
SS11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


SE S24,D303
C037
SS21
SE S24,D303
C037
SS21
SE S24,D303
C037
SS21
 


 ====== รายวิชา =====
SE S11 วท081212 : เทควันโด
SE S24 วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
B112 โรงยิมเทควันโด
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher)
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201