C038-อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E25,8817
C038
PH21
ED E25,8817
C038
PH21
ED E25,8817
C038
PH21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M12,7713
C038
AM12
AR M12,7713
C038
AM12
AR M12,7713
C038
AM12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR M12,7713
C038
AM11
AR M12,7713
C038
AM11
AR M12,7713
C038
AM11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M21,7715
C038
AM21,AM22
AR M21,7715
C038
AM21,AM22
AR M21,7715
C038
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E25 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
AR M12 บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
AR M21 บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
7713 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202