C039-อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P32,3301
C039
EP31
ED P32,3301
C039
EP31
ED P32,3301
C039
EP31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
 


 


ED P32,3301
C039
EP32
ED P32,3301
C039
EP32
ED P32,3301
C039
EP32
 


 


พุธ  


ED P23,3301
C039
EP22
ED P23,3301
C039
EP22
ED P23,3301
C039
EP22
 


ED P32,3301
C039
EP33
ED P32,3301
C039
EP33
ED P32,3301
C039
EP33
 


 


พฤหัสบดี ED P32,3301
C039
EP34
ED P32,3301
C039
EP34
ED P32,3301
C039
EP34
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P32 พล012018 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
ED P23 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304