C040-อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M22,7713
C040
AM22
AR M22,7713
C040
AM22
AR M22,7713
C040
AM22
 


 


AR M42,7713
C040
AM41
AR M42,7713
C040
AM41
AR M42,7713
C040
AM41
AR M42,7713
C040
AM41
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR M22,7716
C040
AM21
AR M22,7716
C040
AM21
AR M22,7716
C040
AM21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R32,7714
C040
AR31
AR R32,7714
C040
AR31
AR R32,7714
C040
AR31
 


 


AR R11,7712
C040
AR11,AR21
AR R11,7712
C040
AR11,AR21
AR R11,7712
C040
AR11,AR21
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M22 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M42 บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา
AR R32 สศ073003 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
AR R11 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201