C042-อาจารย์ อรรณพร สุริโย จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M18,7712
C042,C129
AM11
AR M18,7712
C042,C129
AM11
AR M18,7712
C042,C129
AM11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
 


AR R22,7713
C042
AR21
AR R22,7713
C042
AR21
AR R22,7713
C042
AR21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
 


 


AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
 


ศุกร์ AR R33,7712
C042
AR31
AR R33,7712
C042
AR31
AR R33,7712
C042
AR31
 


 


AR R34,7713
C042,C108
AR31
AR R34,7713
C042,C108
AR31
AR R34,7713
C042,C108
AR31
 


 ====== รายวิชา =====
AR M18 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR M23 บธ062030 : การบริหารโครงการ
AR R22 บธ043007 : การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R33 นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R34 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301