C043-อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M31,8813
C043
AM31
AR M31,8813
C043
AM31
AR M31,8813
C043
AM31
AR M31,8813
C043
AM31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


SE H21,6612
C043
SH21
SE H21,6612
C043
SH21
SE H21,6612
C043
SH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M31,8813
C043
AM32
AR M31,8813
C043
AM32
AR M31,8813
C043
AM32
AR M31,8813
C043
AM32
 


ED P14,2204
C043
EP12
ED P14,2204
C043
EP12
ED P14,2204
C043
EP12
 


 


ศุกร์ ED P14,2202
C043
EP11
ED P14,2202
C043
EP11
ED P14,2202
C043
EP11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M31 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
SE H21 ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED P14 ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101