C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P43,B121
C047
EP41
ED P43,B121
C047
EP41
ED P43,B121
C047
EP41
 


 


พุธ  


SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S25,B121
C047
SS21
SE S25,B121
C047
SS21
SE S25,B121
C047
SS21
 


 


ศุกร์ ED P43,B121
C047
EP42
ED P43,B121
C047
EP42
ED P43,B121
C047
EP42
 


 


SE S25,B121
C047
SS22
SE S25,B121
C047
SS22
SE S25,B121
C047
SS22
 


 ====== รายวิชา =====
ED P43 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
SE S43 พล072020 : ค่ายพักแรม
SE S25 วท081221 : บาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C150 อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202