C050-อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E12,7714
C050
PH11
ED E12,7714
C050
PH11
ED E12,7714
C050
PH11
 


 


อังคาร SE H33,5513
C050
SH31
SE H33,5513
C050
SH31
SE H33,5513
C050
SH31
 


 


SE H22,5513
C050
SH21
SE H22,5513
C050
SH21
 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E34,5515
C050
PH31
ED E34,5515
C050
PH31
ED E34,5515
C050
PH31
 


 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
ED E12 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
SE H33 วท072125 : ทักษะชีวิต
SE H22 วท072006 : สุขภาพจิต
ED E34 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301