C051-อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P24,8816
C051
EP22
ED P24,8816
C051
EP22
ED P24,8816
C051
EP22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P24,8816
C051
EP23
ED P24,8816
C051
EP23
ED P24,8816
C051
EP23
 


 


ED P24,5515
C051
EP21
ED P24,5515
C051
EP21
ED P24,5515
C051
EP21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P15,8814
C051
EP11
ED P15,8814
C051
EP11
ED P15,8814
C051
EP11
 


 


ED P24,8816
C051
EP24
ED P24,8816
C051
EP24
ED P24,8816
C051
EP24
 


 


ศุกร์ ED P15,6615
C051
EP12
ED P15,6615
C051
EP12
ED P15,6615
C051
EP12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P24 ศท012010 : วาทการ
ED P15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102