C052-อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H13,C301
C052
SH11
SE H13,C301
C052
SH11
SE H13,C301
C052
SH11
 


 


พุธ  


SE H13,C301
C052
SH12
SE H13,C301
C052
SH12
SE H13,C301
C052
SH12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H13 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C052 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล
===== ห้องเรียน ======
C301 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102