C053-อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H42,6611
C053
SH41,SH42
SE H42,6611
C053
SH41,SH42
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S12,D301
C053
SS11
SE S12,D301
C053
SS11
SE S12,D301
C053
SS11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P25,D301
C053
EP23
ED P25,D301
C053
EP23
ED P25,D301
C053
EP23
 


 


ED P25,D301
C053
EP21
ED P25,D301
C053
EP21
ED P25,D301
C053
EP21
 


 


ศุกร์ ED P25,D301
C053
EP24
ED P25,D301
C053
EP24
ED P25,D301
C053
EP24
 


 


ED P25,D301
C053
EP22
ED P25,D301
C053
EP22
ED P25,D301
C053
EP22
 


 



====== รายวิชา =====
SE H42 วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
SE S12 วท081258 : แอโรบิกดานซ์
ED P25 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202