C058-อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M14,B118
C058
AM12
AR M14,B118
C058
AM12
AR M14,B118
C058
AM12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M14,B118
C058
AM11
AR M14,B118
C058
AM11
AR M14,B118
C058
AM11
 


 


พุธ  


ED E13,B118
C058
PH11
ED E13,B118
C058
PH11
ED E13,B118
C058
PH11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E22,B118
C058
PH21
ED E22,B118
C058
PH21
ED E22,B118
C058
PH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M14 พล031052 : ว่ายน้ำ
ED E13 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED E22 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C058 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201