C060-อาจารย์ ทักษดนัย กาญจนากร จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7715
C060
AM21
AR M24,7715
C060
AM21
AR M24,7715
C060
AM21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR M24,7712
C060
AM22
AR M24,7712
C060
AM22
AR M24,7712
C060
AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR M15,7716
C060
AM12
AR M15,7716
C060
AM12
AR M15,7716
C060
AM12
 


 


ศุกร์ AR M15,7716
C060
AM11
AR M15,7716
C060
AM11
AR M15,7716
C060
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
AR M15 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C060 อาจารย์ ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101