C061-อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S13,B117
C061
SS12
SE S13,B117
C061
SS12
 


 


 


SE H23,6617
C061
SH21
SE H23,6617
C061
SH21
SE H23,6617
C061
SH21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H34,B117
C061
SH31
SE H34,B117
C061
SH31
SE H34,B117
C061
SH31
SE H34,B117
C061
SH31
 


พุธ  


SE S13,B117
C061
SS11
SE S13,B117
C061
SS11
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S32,B117
C061
SS31
SE S32,B117
C061
SS31
SE S32,B117
C061
SS31
 


 


ศุกร์ SE H35,B117
C061
SH31
SE H35,B117
C061
SH31
SE H35,B117
C061
SH31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S13 วท081041 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE H23 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE H34 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE S32 วท081008 : การบริหารกาย
SE H35 วท082009: การนวดเพื่อการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301