C062-อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H43,6617
C062
SH41,SH42
SE H43,6617
C062
SH41,SH42
SE H43,6617
C062
SH41,SH42
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H14,9911
C062,C141
SH12
SE H14,9911
C062,C141
SH12
SE H14,9911
C062,C141
SH12
 


 


พุธ  


SE H36,5512
C062
SH31
SE H36,5512
C062
SH31
SE H36,5512
C062
SH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H24,5512
C062
SH21
SE H24,5512
C062
SH21
SE H24,5512
C062
SH21
 


 


SE H14,9911
C062,C141
SH11
SE H14,9911
C062,C141
SH11
SE H14,9911
C062,C141
SH11
 


 


ศุกร์ SE H25,5512
C062
SH21
SE H25,5512
C062
SH21
SE H25,5512
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H43 วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก
SE H14 วท081258: แอโรบิกดานซ์
SE H36 วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
SE H24 วท072044 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
SE H25 วท072098 : สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101