C064-อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED P26,9912
C064
EP24
ED P26,9912
C064
EP24
 


ED P26,2203
C064
EP23
ED P26,2203
C064
EP23
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


ED E23,9912
C064
PH21
ED E23,9912
C064
PH21
 


ED P26,5514
C064
EP22
ED P26,5514
C064
EP22
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P26,5514
C064
EP21
ED P26,5514
C064
EP21
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P26 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED E23 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
2203 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201