C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P34,8811
C065
EP34
ED P34,8811
C065
EP34
ED P34,8811
C065
EP33
ED P34,8811
C065
EP33
 


ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P35,B122
C065
EP31
ED P35,B122
C065
EP31
ED P35,B122
C065
EP31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P34,6615
C065
EP32
ED P34,6615
C065
EP32
ED P34,6615
C065
EP31
ED P34,6615
C065
EP31
 


 


 


ED E35,2205
C065
PH31
ED E35,2205
C065
PH31
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P34 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P44 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED P35 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED E35 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5511 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2
6615 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301