C067-ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M33,3311
C067
AM32
AR M33,3311
C067
AM32
AR M33,3311
C067
AM32
 


 


อังคาร AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
 


AR M33,3311
C067
AM31
AR M33,3311
C067
AM31
AR M33,3311
C067
AM31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
 


ศุกร์ AR M43,8812
C067
AM41
AR M43,8812
C067
AM41
AR M43,8812
C067
AM41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M33 นก024013 : ลีลาศ
AR M23 บธ062030 : การบริหารโครงการ
AR M43 บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
3311 ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์)
7716 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401