C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E44,2201
C077
PH44
ED E44,2201
C077
PH44
ED E44,2201
C077
PH44
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E44,2202
C077
PH43
ED E44,2202
C077
PH43
ED E44,2202
C077
PH43
 


 


ED E44,2202
C077
PH42
ED E44,2202
C077
PH42
ED E44,2202
C077
PH42
 


 


พุธ  


ED P46,2203
C077
EP42
ED P46,2203
C077
EP42
ED P46,2203
C077
EP42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P46,2202
C077
EP41
ED P46,2202
C077
EP41
ED P46,2202
C077
EP41
 


 


ศุกร์ ED E44,2204
C077
PH41
ED E44,2204
C077
PH41
ED E44,2204
C077
PH41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E44 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P46 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2202 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401