C083-อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R42,8812
C083,C109
AR41
AR R42,8812
C083,C109
AR41
AR R42,8812
C083,C109
AR41
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R14,8813
C083
AR11
AR R14,8813
C083
AR11
AR R14,8813
C083
AR11
 


 


AR R13,8813
C083
AR11
AR R13,8813
C083
AR11
AR R13,8813
C083
AR11
 


 


พุธ  


AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P14,8815
C083
EP14
ED P14,8815
C083
EP14
ED P14,8815
C083
EP14
 


 


ED P14,8815
C083
EP13
ED P14,8815
C083
EP13
ED P14,8815
C083
EP13
 


 ====== รายวิชา =====
AR R42 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R14 นก022004 : พื้นฐานการเป็นผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ
AR R13 นก011001 : ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น
AR R35 นก024010 : ค่ายพักแรม
ED P14 ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103