C084-อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H37,5512
C084
SH31
SE H37,5512
C084
SH31
SE H37,5512
C084
SH31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E36,5514
C084
PH31
ED E36,5514
C084
PH31
ED E36,5514
C084
PH31
 


 


ED E24,5511
C084
PH21
ED E24,5511
C084
PH21
ED E24,5511
C084
PH21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H37 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED E36 ศท012010 : วาทการ
ED E24 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201