C086-อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H16,5514
C086
SH12
SE H16,5514
C086
SH12
SE H16,5515
C086
SH11
SE H16,5515
C086
SH11
 


SE H15,9911
C086
SH12
SE H15,9911
C086
SH12
SE H15,9911
C086
SH12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE H27,6614
C086
SH21
SE H27,6614
C086
SH21
SE H27,6614
C086
SH21
SE H27,6614
C086
SH21
 


ศุกร์ SE H15,9911
C086
SH11
SE H15,9911
C086
SH11
SE H15,9911
C086
SH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H16 วท072018 : โภชนาการ
SE H15 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE H27 วท073122 : พฤติกรรมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202