C092-ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P27,3310
C092
EP21
ED P27,3310
C092
EP21
ED P27,3310
C092
EP21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P27,3310
C092
EP22
ED P27,3310
C092
EP22
ED P27,3310
C092
EP22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P27,3310
C092
EP23
ED P27,3310
C092
EP23
ED P27,3310
C092
EP23
 


 


ศุกร์ AR R23,8813
C092
AR21
AR R23,8813
C092
AR21
AR R23,8813
C092
AR21
 


 


ED P27,3310
C092
EP24
ED P27,3310
C092
EP24
ED P27,3310
C092
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED P27 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR R23 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
3310 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204