C103-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M25,9917
C103
AM22
AR M25,9917
C103
AM22
AR M25,9917
C103
AM22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M34,9917
C103
AM31
AR M34,9917
C103
AM31
AR M34,9917
C103
AM31
AR M34,9917
C103
AM31
 


AR M34,9917
C103
AM32
AR M34,9917
C103
AM32
AR M34,9917
C103
AM32
AR M34,9917
C103
AM32
 


ศุกร์ AR M25,9917
C103
AM21
AR M25,9917
C103
AM21
AR M25,9917
C103
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M25 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR M34 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201