C104-อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P28,B121
C104
EP23
ED P28,B121
C104
EP23
ED P28,B121
C104
EP23
 


 


ED P28,B121
C104
EP21
ED P28,B121
C104
EP21
ED P28,B121
C104
EP21
 


 


อังคาร ED P28,B121
C104
EP24
ED P28,B121
C104
EP24
ED P28,B121
C104
EP24
 


 


ED P22,3310
C104
EP24
ED P22,3310
C104
EP24
ED P22,3310
C104
EP24
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P28,B121
C104
EP22
ED P28,B121
C104
EP22
ED P28,B121
C104
EP22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P22,3310
C104
EP23
ED P22,3310
C104
EP23
ED P22,3310
C104
EP23
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P28 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P22 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1
3310 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202