C105-อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E45,2204
C105
PH41
ED E45,2204
C105
PH41
ED E45,2204
C105
PH42
ED E45,2204
C105
PH42
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E45,2204
C105
PH43
ED E45,2204
C105
PH43
ED E45,2204
C105
PH44
ED E45,2204
C105
PH44
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E45 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404