C108-อาจารย์วรากร คำปลิว จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR R24,7716
C108
AR21
AR R24,7716
C108
AR21
AR R24,7716
C108
AR21
AR R24,7716
C108
AR21
 


อังคาร AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
 


 


AR R43,7712
C108
AR41
AR R43,7712
C108
AR41
AR R43,7712
C108
AR41
AR R43,7712
C108
AR41
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


AR R34,7713
C042,C108
AR31
AR R34,7713
C042,C108
AR31
AR R34,7713
C042,C108
AR31
 


 ====== รายวิชา =====
AR R24 นก022027 : พลวัตรกลุ่ม
AR R25 บธ072044 : จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
AR R43 ทท023005 : การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
AR R34 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301