C109-อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R42,8812
C083,C109
AR41
AR R42,8812
C083,C109
AR41
AR R42,8812
C083,C109
AR41
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R44,5512
C109
AR41
AR R44,5512
C109
AR41
AR R44,5512
C109
AR41
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR R15,7714
C109
AR11,AR21
AR R15,7714
C109
AR11,AR21
AR R15,7714
C109
AR11,AR21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R42 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R44 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
AR R15 บธ072046 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
AR R26 ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201