C110-อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P35,B122
C110
EP32
ED P35,B122
C110
EP32
ED P35,B122
C110
EP32
 


 


อังคาร ED P35,B122
C110
EP34
ED P35,B122
C110
EP34
ED P35,B122
C110
EP34
 


 


ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P35,B122
C110
EP33
ED P35,B122
C110
EP33
ED P35,B122
C110
EP33
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P35 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED P47 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303