C111-อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M13,B127
C041,C111
AM11
AR M13,B127
C041,C111
AM11
AR M13,B127
C041,C111
AM11
 


 


อังคาร ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
 


 


AR M13,B127
C041,C111
AM12
AR M13,B127
C041,C111
AM12
AR M13,B127
C041,C111
AM12
 


 


พุธ  


ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M13 พล041012 : ฟุตซอล
ED P42 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E41 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
B127 สนามฟุตซอล
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404