C112-อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P37,9917
C112
EP33
ED P37,9917
C112
EP33
ED P37,9917
C112
EP34
ED P37,9917
C112
EP34
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E48,2205
C112
PH44
ED E48,2205
C112
PH44
ED E48,2205
C112
PH44
ED E48,2205
C112
PH44
 


ED P47,2205
C112
PH43
ED P47,2205
C112
PH43
ED P47,2205
C112
PH43
ED P47,2205
C112
PH43
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P37,8811
C112
EP31
ED P37,8811
C112
EP31
ED P37,8811
C112
EP32
ED P37,8811
C112
EP32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P37 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED E48 พล014024:วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P47 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
2205 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302