C113-อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P17,B118
C113
EP13
ED P17,B118
C113
EP13
ED P17,B118
C113
EP13
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P11,6617
C113
EP14
ED P11,6617
C113
EP14
ED P11,6617
C113
EP14
 


 


พฤหัสบดี ED E14,3310
C113
PH11
ED E14,3310
C113
PH11
ED E14,3310
C113
PH11
 


 


ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED P11 สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED E14 สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
3310 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101