C114-อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E26,2205
C114
PH21
ED E26,2205
C114
PH21
ED E26,2205
C114
PH21
 


 


อังคาร SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
SE H44,D301
C114,C151
SH41,SH42
 


 


AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E27,3311
C114
PH21
ED E27,3311
C114
PH21
ED E27,3311
C114
PH21
 


 


ศุกร์ AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E26 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
SE H44 วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ
AR M26 นก022038 : ผู้นำเกม
ED E27 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
AR R45 นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
8814 ห้องเรียน
3311 ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์)
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401