C118-อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E47,2203
C118
PH42
ED E47,2203
C118
PH42
ED E47,2203
C118
PH41
ED E47,2203
C118
PH41
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
SE S43,B121
C047,C150
C118
SS41,SS42
EP31,EP32
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E47,2203
C118
PH44
ED E47,2203
C118
PH44
ED E47,2203
C118
PH43
ED E47,2203
C118
PH43
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E47 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
SE S43 พล072020 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C150 อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1
====== นักศึกษา ======
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403