C120-อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E15,7711
C120
PH11
ED E15,7711
C120
PH11
ED E15,7711
C120
PH11
 


 


AR R16,8812
C120
AR11
AR R16,8812
C120
AR11
AR R16,8812
C120
AR11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


SE H17,5515
C120
SH11
SE H17,5515
C120
SH11
SE H17,5515
C120
SH11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H17,5514
C120
SH12
SE H17,5514
C120
SH12
SE H17,5514
C120
SH12
 


 


ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
 


ศุกร์ ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
 


ED E37,3301
C133,C120
PH31
ED E37,3301
C133,C120
PH31
ED E37,3301
C133,C120
PH31
ED E37,3301
C133,C120
PH31
 ====== รายวิชา =====
ED E15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
AR R16 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
SE H17 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
ED P38 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED E37 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8812 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301