C122-อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M35,7714
C122
AM32
AR M35,7714
C122
AM32
AR M35,7714
C122
AM32
AR M35,7714
C122
AM32
 


AR M35,7712
C122
AM31
AR M35,7712
C122
AM31
AR M35,7712
C122
AM31
AR M35,7712
C122
AM31
 


อังคาร AR M44,7712
C122
AM41
AR M44,7712
C122
AM41
AR M44,7712
C122
AM41
AR M44,7712
C122
AM41
 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR M16,7715
C122
AM12
AR M16,7715
C122
AM12
AR M16,7715
C122
AM12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M16,7716
C122
AM11
AR M16,7716
C122
AM11
AR M16,7716
C122
AM11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M35 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR M44 บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
AR M16 บธ111001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101