C127-อาจารย์สมชาย บุญลอย จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P29,2204
C127
EP22
ED P29,2204
C127
EP22
ED P29,2204
C127
EP22
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P29,3310
C127
EP23
ED P29,3310
C127
EP23
ED P29,3310
C127
EP23
 


 


พฤหัสบดี ED P29,6613
C127
EP24
ED P29,6613
C127
EP24
ED P29,6613
C127
EP24
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P29,2203
C127
EP21
ED P29,2203
C127
EP21
ED P29,2203
C127
EP21
 


 


ED E28,2203
C127
PH21
ED E28,2203
C127
PH21
ED E28,2203
C127
PH21
 


 ====== รายวิชา =====
ED P29 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED E28 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
3310 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201