C129-อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M18,7712
C042,C129
AM11
AR M18,7712
C042,C129
AM11
AR M18,7712
C042,C129
AM11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M36,D303
C129,C141
AM31
AR M36,D303
C129,C141
AM31
AR M36,D303
C141,C129
AM32
AR M36,D303
C141,C129
AM32
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
 


 


AR M17,7713
C129
AM11
AR M17,7713
C129
AM11
AR M17,7713
C129
AM11
 


 


ศุกร์ AR M17,7715
C129
AM12
AR M17,7715
C129
AM12
AR M17,7715
C129
AM12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M18 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR M36 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
AR M17 บธ072010 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher)
7713 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101