C131-อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P15,6615
C131
EP13
ED P15,6615
C131
EP13
ED P15,6615
C131
EP13
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


SE S33,6614
C131
SS31
SE S33,6614
C131
SS31
SE S33,6614
C131
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P15,8815
C131
EP14
ED P15,8815
C131
EP14
ED P15,8815
C131
EP14
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
SE S33 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104