C133-อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P18,A201
C133
EP13,EP14
ED P18,A201
C133
EP13,EP14
ED P18,A201
C133
EP13,EP14
 


 


อังคาร SE H18,6611
C133
SH11,SH12
SE H18,6611
C133
SH11,SH12
SE H18,6611
C133
SH11,SH12
 


 


AR R31,7717
C032,C133
AR31
AR R31,7717
C032,C133
AR31
AR R31,7717
C032,C133
AR31
AR R31,7717
C032,C133
AR31
 


พุธ  


 


 


 


 


ED P18,A201
C133
EP11,EP12
ED P18,A201
C133
EP11,EP12
ED P18,A201
C133
EP11,EP12
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
 


ศุกร์ ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
 


ED E37,3301
C133,C120
PH31
ED E37,3301
C133,C120
PH31
ED E37,3301
C133,C120
PH31
ED E37,3301
C133,C120
PH31
 ====== รายวิชา =====
ED P18 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE H18 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
AR R31 มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
ED P38 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED E37 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C032 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301