C136-อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S15,6612
C136
SS11
SE S15,6612
C136
SS11
SE S15,6612
C136
SS11
 


 


ED P19,6614
C136
EP12
ED P19,6614
C136
EP12
ED P19,6614
C136
EP12
 


 


อังคาร ED E17,6613
C136
PH11
ED E17,6613
C136
PH11
ED E17,6613
C136
PH11
 


 


ED P19,6612
C136
EP13
ED P19,6612
C136
EP13
ED P19,6612
C136
EP13
 


 


พุธ  


ED P19,6615
C136
EP14
ED P19,6615
C136
EP14
ED P19,6615
C136
EP14
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S15,6612
C136
SS12
SE S15,6612
C136
SS12
SE S15,6612
C136
SS12
 


 


ED P19,6616
C136
EP11
ED P19,6616
C136
EP11
ED P19,6616
C136
EP11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ED P19 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED E17 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101