C137-อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S26,5511
C137
SS21
SE S26,5511
C137
SS21
SE S26,5511
C137
SS21
SE S26,5511
C137
SS21
 


SE S34,6611
C137
SS31
SE S34,6611
C137
SS31
SE S34,6611
C137
SS31
 


 


พุธ  


SE S16,6611
C137
SS12
SE S16,6611
C137
SS12
SE S16,6611
C137
SS12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S26,5511
C137
SS22
SE S26,5511
C137
SS22
SE S26,5511
C137
SS22
SE S26,5511
C137
SS22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S16,6611
C137
SS11
SE S16,6611
C137
SS11
SE S16,6611
C137
SS11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S26 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S34 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S16 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101